Salg-og leveringsbetingelser

Her kan du lese SEC DATACOMs salgs-og leveringsbetingelser.

1. Anvendelse og gyldighet

1.1 Disse vilkår (”Vilkårene”) gjelder enhver vare, programvare eller ytelse (”Leveransen”), som

leveres av SEC DataCom A/S (”SEC”), med mindre annet er uttrykkelig og skriftlig avtalt.
Vilkårene gjelder, uansett om SEC er hoved- eller underleverandør.

1.2 Kundens henvisning til særlige kjøps-, leveranse- eller andre vilkår anses ikke som en fravikelse
av Vilkårene, med mindre SEC skriftlig har akseptert fravikelsen.

1.3 Vilkårene er delt i tre deler: del I inneholder generelle bestemmelser, som er gjeldende for
enhver leveranse, uansett art, del II inneholder supplerende bestemmelser, som i tillegg til del 1 er gjeldende for leveranser av programvare, mens del III inneholder supplerende bestemmelser
for rådgivnings- og konsulentytelser, som gjelder i tillegg til del I.

DEL I: GENERELLE VILKÅR FOR LEVERANSER
2. Avtaleinngåelse

2.1 Alle tilbud fra SEC gis med forbehold om at varen kan fremskaffes fra SECs underleverandør.
SEC forbeholder seg retten til å selge varen til en annen part frem til Kunden har akseptert
tilbudet.
2.2 Med mindre annet er angitt i SECs tilbud, er akseptfristen 30 (tretti) dager regnet fra dato for tilbudet.

3. Særskilte avtalevilkår

3.1 Kunden er kjent med, at leveransen kan inneholde produkter eller programvare som fra
produsentens side er underlagt særskilte vilkår, herunder eksempelvis lisensbetingelser.
3.2 Kunden er forpliktet til å sette seg inn i og overholde slike særskilte vilkår, herunder eventuelle begrensninger disse måtte inneholde, uansett om Kunden har inngått avtale direkte med produsenten eller ei.

4. Tekniske opplysninger, veiledning, lovkrav mv.

4.1 Produktinformasjon, illustrasjoner, tegninger og opplysninger om tekniske data, som f.eks. volum, belastningsevne, yteevne, oppetid, svartid og lignende i produktbeskrivelser, brosjyrer, presentasjonsmateriale fra SEC eller produsenter m.v. er kun veiledende. SECs opplysninger er kun bindende, hvis de er gitt som en uttrykkelig skriftlig garanti fra SECs side som et ledd i avtalen (Avtalen).

4.2 SECs leveranser overholder, så vidt SEC bekjent, de lovkrav som gjelder for slike leveranser i Norge. Kunden er selv ansvarlig for å undersøke, hvorvidt Kundens konkrete anvendelse av leveransene er lovlig.

5. Priser og betalingsvilkår

5.1 Prisene er eksklusiv merverdiavgift (moms), men inklusiv toll og andre nasjonale avgifter.

5.2 Alle priser er av SEC beregnet på grunnlag av kjente innkjøpspriser, valutakurser og norske avgifter mv. på datoen for tilbudet.

5.3 Hvis valutakurser, avgifter eller andre priskomponenter, som SEC ikke har direkte kontroll over, endrer seg innen leveringstidspunktet, er SEC berettiget til å forhøye prisen for leveransen med netto effekten av endringene.

5.4 Med mindre annet er skriftlig avtalt forfaller alle fakturaer ved Kundens mottak av faktura.

5.5 Ved forsinket betaling er SEC berettiget til å kreve forsinkelsesrenter med 1,5 % per påbegynte måned. Påløpte renter forfaller på tidspunktet for mottak av skriftlig oppfordring om betaling.

5.6 Ved manglende rettidig betaling er SEC berettiget til uten varsel å innstille sine leveranser under Avtalen.

5.7 SEC er berettiget til å kreve hel eller delvis forskuddsbetaling eller sikkerhet for Kundens
betaling.

6. Eiendomsforbehold

6.1 SEC har eiendomsretten til enhver leveranse, inntil den fulle kjøpesum med tillegg av eventuelle renter og gebyrer er betalt.

7. Levering og leveringstid

7.1 Levering skjer ex works Allerød, Danmark (INCOTERMS 2010) med mindre annet er skriftlig avtalt.

7.2 SECs ytelser leveres på det tidspunkt, som er anført i tilbud eller senere angitt. Eventuelle leveringstidspunkter er anslått og ikke bindende for SEC, med mindre tidene uttrykkelig er angitt som faste.

7.3 Ved vesentlig forsinkelse, som utelukkende skyldes SEC’s forhold, er Kunden berettiget til å heve Avtalen, såfremt SEC ikke har foretatt levering senest 30 virkedager etter å ha mottatt Kundens skriftlige reklamasjon om forsinkelsen.

7.4 Velger Kunden å heve Avtalen, er SEC forpliktet til å tilbakebetale eventuelle forskuddsbetalte beløp. Kunden kan ikke gjøre andre misligholdelsesbeføyelser gjeldende, herunder krav om erstatning, med mindre forsinkelsen skyldes grov uaktsomhet eller forsettlige forhold på SECs side.

8. Garanti og mangler

8.1 SEC yter ikke selvstendig garanti for produkter eller programvare omfattet av leveransen, men henviser til den aktuelle produsenten.

8.2 Kunden er forpliktet til straks ved leveringen å foreta en grundig undersøkelse av enhver
leveranse fra SEC samt straks, og i alle tilfelle senest fem (5) dager etter at feilen burde eller
kunne være oppdaget, å reklamere skriftlig overfor SEC, såfremt leveransen ikke lever opp til det avtalte. Reklamerer Kunden ikke rettidig, tapes reklamasjonsretten over for SEC.

8.3 I tilfelle mangler, herunder i relasjon til produsentens garanti, bistår SEC Kunden i
overensstemmelse med SECs til enhver tid gjeldene reklamasjonsprosedyre, som finnes på:
https://www.secdatacom.no/fremgangsmaate-ved-reklamasjon/

SEC er berettiget til å endre prosedyren uten særskilt varsel.

8.4 SEC er berettiget til, etter eget valg, enten å bytte den mangelfulle leveranse med en mangelfri eller reparere leveransen eller på annen måte avhjelpe mangelen. I så tilfelle kan Kunden ikke gjøre andre misligholdsbeføyelser gjeldende.
8.5 Såfremt Kunden har reklamert, og det viser seg, at det ikke foreligger en mangel, som SEC hefter for, skal Kunden betale SEC for SECs arbeid i henhold til SECs til enhver tid gjeldende priser for den aktuelle bistand.

9. Konfigurasjon

9.1 Etter Kundens anmodning kan SEC tilby Kunden konfigurasjonsytelser i henhold til de til enhver tid gjeldende priser og produsentens retningslinjer. Konfigurasjonsytelser, som utføres etter Kundens anvisninger eller spesifikasjoner, og som ikke er i overensstemmelse med produsentens retningslinjer, utføres utelukkende på Kundens ansvar. SEC gir ikke noen separat garanti eller påtar seg noe ansvar for produkter konfigurert etter Kundens anvisninger.

9.2 Konfigurasjon omfattes av rådgivnings- og konsulentytelser i Del III.
10. Kundens plikter

10.1 Kunden skal uoppfordret bistå SEC med alle opplysninger, som er nødvendige og relevante for leveransen av SECs ytelser.
10.2 Kunden skal utpeke én ansvarlig person, som er bemyndiget til å ivareta kontakten med SEC og herunder å inngå bindende avtaler på vegne av Kunden.
10.3 Velger Kunden å heve leveranseavtalen, er Kunden forpliktet til å beholde det leverte og til å betale for dette, fratrukket et rimelig av SEC fastsatt forholdsmessig avslag, med mindre
Kunden godtgjør, at det leverte heller ikke etter ytterligere avhjelp kan anvendes av Kunden til det avtalte formål. Kunden kan ikke gjøre andre misligholdsbeføyelser gjeldende, herunder krav om erstatning, med mindre Kunden dokumenterer, at manglene skyldes grov uaktsomhet eller forsett av SEC.

11. Konfidensialitet

11.1 Partene er gjensidig forpliktet til å holde konfidensiell enhver opplysning om hverandre, som har karakter av forretningshemmeligheter og som ikke er allment kjent. Partene er enige om, at opplysninger om hverandres priser og kunder alltid faller inn under opplysninger som har karakter av å være forretningshemmeligheter.

11.2 Konfidensialitetsplikten gjelder uten tidsbegrensning og gjelder også etter at de øvrige deler av Avtalen har opphørt.

12. Personopplysninger

12.1 Såfremt SEC i forbindelse med sin utførelse av oppgaver for Kunden skal arbeide med
Kundens personopplysninger, skal Partene inngå en særskilt databehandleravtale.

13. Mislighold

13.1 En part er berettiget til å heve leveranseavtalen, dersom den annen Part vesentlig misligholder denne og misligholdelsen ikke avhjelpes innenfor 60 dager, dog bortsett fra ved betalingsmislighold, hvor fristen for å avhjelpe misligholdet er syv dager.

13.2 Uavhengig av pkt. 13.1 er SEC berettiget til å heve leveranseavtalen uten at Kunden gis en frist for å avhjelpe forholdet, såfremt heving skjer i forbindelse med gjentatt betalingsmislighold.

14. SECs ansvar og ansvarsbegrensning

14.1 Med de begrensninger som er fastsatt i Vilkårene, er Partene erstatningsansvarlige overfor hverandre etter alminnelige norske erstatningsregler.
14.2 Med mindre det foreligger grov uaktsomhet eller forsett fra SECs side, er SEC likevel aldri erstatningsansvarlig for økonomisk konsekvenstap, herunder driftstap, tapt besparelse, tapt fortjeneste, goodwilltap, imagetap, tap av data eller utgifter til gjenoppbygging av data, intern tid medgått hos Kunden eller annet indirekte tap.
14.3 SEC er aldri erstatningsansvarlig for økonomisk tap som kan følge av:
14.3.1 Mekanisk eller elektrisk svikt eller sammenbrudd, herunder strømbrudd, samt brudd på eller svikt i telekommunikasjons- eller satellittsystemer, med mindre aktuell svikt eller sammenbrudd er en direkte følge av SECs handling eller unnlatelse.
14.4 SECs erstatningsansvar er under alle omstendigheter og uavhengig av graden av uaktsomhet begrenset til: I) hvis det er tale om salg av et produkt eller programvare: den avtalte pris for produktet eller programvaren, eller II) hvis det er tale om konsulentytelser, det laveste av følgende beløp: 1) 50 % av det vederlag (eks. utlegg), som SEC har mottatt for den ytelse som mangelen vedrører eller 2) kr. 200.000.

15. Produktansvar

SECs produktansvar skal ikke gå utover de ufravikelige reglene i produktansvarsloven. SEC
hefter ikke for produktansvar på noe annet grunnlag.
15.1 Kunden er forpliktet til uten ugrunnet opphold skriftlig å gi meddelelse til SEC, hvis Kunden blir kjent med at det er inntruffet en skade forårsaket av det kjøpte, at tredjemann påstår at det er inntruffet en slik skade, eller at det er fare for at det vil inntreffe en slik skade.

15.2 Kunden skal holde SEC skadesløs i den utstrekning SEC pålegges ansvar overfor tredjemann for slik skade eller tap som SEC ikke hefter for over for Kunden, herunder skade som det leverte forårsaker:

15.2.1 på fast eiendom eller løsøre, hvis skaden inntreffer når det leverte er i Kundens besittelse, eller 15.2.2 på produkter fremstilt av Kunden eller på produkter, som Kundens produkter inngår i, eller for skade på fast eiendom eller løsøre, som disse produkter forårsaker på grunn av det leverte.

15.3 SEC er ikke erstatningsansvarlig for produktskader, med mindre SEC har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet eller forsett.

16. Force majeure og andre hindringer

16.1 SEC er ikke ansvarlig overfor Kunden, når det etter Avtalens inngåelse inntreffer
omstendigheter, som hindrer eller forsinker SECs oppfyllelse av Avtalen. Slike omstendigheterkan bl.a. være: krig, krigslignende situasjoner, mobilisering, revolusjon, opprør, sivile opptøyer og uroligheter, terrorlignende alvorlige forstyrrelser av freden, naturkatastrofer, streik og lockout, svikt hos underleverandører, data-virus eller lignende, hacking, DoS- eller DDoS-angrep, spam eller annen unormal belastning av SECs eller Kundens systemer, påbud fra offentlige myndigheter og rettighetshavere, eller andre omstendigheter, som SEC ikke har direkte kontroll over. Såfremt en eller flere av de forannevnte omstendigheter inntreffer er SEC etter eget valg berettiget til å utsette leveringen av sine ytelser eller til ansvarsfritt å si opp Avtalen helt eller delvis.

16.1.1 Terror er ulovlige handlinger rettet mot offentligheten – f.eks. en voldelig handling eller farlig utbredelse av biologiske eller kjemiske stoffer, som skjer med det formål å påvirke politiske, religiøse eller andre ideologiske organer eller for å spre frykt.

16.2 Såfremt de i pkt. 16.1 nevnte forhold vedvarer i over 60 dager kan hver av Partene si opp avtalen uten å bli holdt ansvarlig.

17. Markedsføring

17.1 Med mindre noe annet er skriftlig avtalt, er SEC i sin markedsføring, herunder på sin nettside, berettiget til å anføre at SEC har levert produkter til Kunden, herunder med en kort case story og anvendelse av Kundens logo. Markedsføringen skal være lojal overfor Kunden og overholde konfidensialitetsplikten i pkt. 11.

18. Eksportrestriksjoner

18.1 Kunden er kjent med at visse produkter, programvare og teknologi kan være underlagt
nasjonale og internasjonale eksportrestriksjoner og derfor ikke må reeksporteres eller
importeres i visse land og er forpliktet til å sette seg inn i disse regler i alle tilfelle, hvor en
leveranse eksporteres, reeksporteres eller på annen måte anvendes utenfor Norge eller
Danmark.

18.2 Kunden må verken direkte eller indirekte uten forutgående godkjennelse fra produsenten eller relevante myndigheter eksportere, reeksportere eller videreformidle produkter, programvare eller teknologi levert av SEC til land underlagt handelsembargo av USA eller til person, borger eller land eller til person eller individ oppført på “Entity List” eller “Denied Persons List” utarbeidet av det amerikanske handelskammer (U.S. Department of Commerce) eller listen “Specifically Designated Nationals and Blocked Persons” utarbeidet av U.S. Department of Treasury, eller annen lignende europeisk eller lokal lovgivning.

18.3 Dessuten må ingen produkter, programvare eller teknologi levert av SEC bli eksportert,
reeksportert eller videreformidlet til noen, som er involvert i aktiviteter relatert til
masseødeleggelsesvåpen. Disse aktiviteter inkluderer, men er ikke begrenset til, aktiviteter
relatert til: (1) design, utvikling, produksjon eller bruk av nukleære materialer, atomfasiliteter, atomvåpen; (2) design, utvikling, produksjon eller bruk av missiler eller support av missilprosjekter; og (3) design, utvikling, produksjon eller bruk av kjemiske eller biologiske våpen.

18.4 Kunden skal uten begrensninger holde SEC skadesløs for enhver konsekvens av Kundens overtredelse av bestemmelsen i dette punkt 18, herunder betale eventuelle bøter og
erstatninger som måtte bli pålagt SEC i anledning av overtredelsen. Videre skal Kunden være erstatningsansvarlig etter norsk retts alminnelige regler, idet Partene er enige om at tap av goodwill og forbruk av intern tid hos SEC i denne forbindelse anses å utgjøre et direkte tap.

19. Tvister

19.1 Tvister mellom Partene, som ikke kan løses i minnelighet, behandles etter norsk rett, uavhengig av lovvalgsreglene, med Oslo tingrett som rett verneting.

19.2 SEC er uansett ovenstående berettiget til å anlegge sak, herunder om manglende betaling, ved domstolen der Kunden driver sin virksomhet.

DEL II: BETINGELSER FOR PROGRAMVARE

I tillegg til DEL I gjelder følgende for programvare (supplerende bestemmelser):

20. Lisensbetingelser

20.1 Bruken av programvaren er underlagt spesifikke lisensbetingelser, som har forrang foran Partenes øvrige avtaler. Lisensbetingelsene inneholder regler om bruksrett, kopiering,
ansvarsbegrensninger mv..

20.2 Enhver bruksrett er betinget av at Kunden rettidig betaler enhver forfalt lisens- eller
vedlikeholdsavgift.

21. Ytterligere ansvarsbegrensninger

21.1 SEC er ikke ansvarlig for skader, som skyldes feil i standardprogramvare levert av tredjemann.

DEL III: BETINGELSER FOR RÅDGIVNINGS- OG KONSULENTYTELSER

I tillegg til DEL I gjelder følgende for rådgivnings- og konsulentytelser (supplerende bestemmelser):

22. SECs rådgivnings– og konsulentytelser

22.1 SEC yter kun rådgivning og konsulentbistand vedrørende sine leveranser, dersom det er beskrevet i en særskilt avtale om levering av rådgivnings- og konsulentytelser, hvor ytelsenes omfang, priser og leveringstidspunkter er angitt.

22.2 Med mindre det i en slik avtale fremgår, at SEC skal levere et konkret resultat, skal SEC kun levere bistand i form av arbeidstimer. SEC er i slike tilfeller berettiget til sitt vederlag når arbeidstimene er ytt.

22.3 SEC er ikke ansvarlig for juridisk rådgivning, og Kunden oppfordres til selv å i hvert enkelt tilfelle å undersøke hvorvidt de av SEC anviste løsninger lovlig kan eller bør anvendes av Kunden i den leverte form.

23. Kundens supplerende plikter

23.1 SEC har rett til vederlagsfritt å anvende lokaler og fasiliteter hos Kunden i det omfang som er
nødvendig for SEC for å kunne levere de avtalte ytelser.

23.2 Kunden er forpliktet til å opprettholde sedvanlige forsikringer, herunder driftsavbruddsforsikring for sin virksomhet, som omfatter Kundens anvendelse av SECs ytelser.

23.3 Kunden skal sikre seg, at Kundens systemer og ressurser lever opp til de krav som måtte være angitt i SECs ytelsesbeskrivelse som en forutsetning for SECs leveranser, samt de øvrige, rimelige krav, som SEC måtte stille.

24. SECs vederlag

24.1 Med mindre annet er skriftlig avtalt beregner SEC sitt vederlag for sine konsulentytelser etter medgått tid til SECs til enhver tid gjeldende timepriser for den aktuelle konsulentkategori eller til den pris, som SEC normalt benytter for den aktuelle ytelsen.

25. Utlegg

25.1 Ut over sitt vederlag, er SEC berettiget til å få refundert alle dokumenterte og rimelige utlegg, som SEC har hatt i forbindelse med utførelsen av oppgavene for Kunden, herunder kostnader til reise- og transport, bespisning, leie av lokale hos tredjemann mv.

26. Garantier

26.1 SECs konsulentytelser frembringes av SEC selv, herunder SEC DataComs underleverandører og strider, etter hva SEC er bekjent, ikke mot tredjemanns rettigheter.

26.2 SECs konsulentytelser utføres av kvalifisert personale.

26.3 SEC yter ingen andre garantier.

27. Levering av ytelser

27.1 Såfremt en konsulentytelse ikke er avtalt som en resultatforpliktelse, anses innsatsen levert i takt med at SEC bruker tid på ytelsen.

27.2 Ved forsinkelse som skyldes Kundens forhold, er SEC berettiget til å forlenge leveringstiden i det omfang SEC mener er nødvendig. Såfremt SEC som følge av Kundens forsinkelse ikke er i stand til å sysselsette ressurser, skal Kunden betale for at disse har vært stilt til rådighet, etter den gjeldende timetakst. SEC er likevel forpliktet til lojalt å forsøke å sysselsette ressursene med arbeid for tredjemann.

28. Endringer i Kundens system

28.1 Såfremt Kunden uten forutgående avtale med SEC foretar endringer i sitt system eller krever gjennomført endringer, som har betydning for SECs ytelser, er SEC berettiget til å kreve seg fritatt fra de avtalte tidsplaner med virkning fra endringstidspunktet og kreve sitt vederlag forhøyet fra og med samme tidspunkt, hvis endringene medfører merarbeid for SEC.